ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPRACÚVANÝCH SPROSTREDKOVATEĽOM
obchodné meno: Darina Kameniarová – Dada
sídlo: Rozkvet 2064/139 01701 Považská Bystrica
IČO: 37280406
(ďalej len „prevázdkovateľ“)
a
zákazník taxislužby
(ďalej len „sprostredkovateľ” a spolu s prevádzkovateľom ďalej len „zmluvné strany“)
uzatvárajú v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov túto
Zmluvu o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
(ďalej len „zmluva“):
Čl. I.
Predmet Zmluvy
1. Prevádzkovateľ na základe tejto zmluvy poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov.
Predmetom tejto zmluvy je aj určenie vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
pri spracúvaní osobných údajov.
2. Predmetom tejto zmluvy je aj úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných
údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Čl. II.
Vyhlásenie prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú
a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami
podľa zákona o ochrane osobných údajov (prijatie bezpečnostných opatrení formou bezpečnostného
projektu).
2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere vhodného sprostredkovateľa dbal aj na to, aby týmto výberom
sprostredkovateľa nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
Čl. III.
Rozsah a účel poskytovaných osobných údajov
1. Prevádzkovateľ odovzdá na spracovanie sprostredkovateľovi osobné údaje svojich zamestnancov.
2. V rámci predmetného informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb
zamestnancov prevázdkovateľa a zamestnancov dodávateľov tovarov a služieb v rámci vedenia
evidencie zamestnancov prevádzkovateľa za účelom vypočítania, odvedenia, účtovania mzdy a s tým
súvisiacej mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa a spracovanie účtovných dokladov.
3. Rozsah osobných údajov, ktoré poskytne prevádzkovateľ sprostredkovateľovi na spracúvanie z predmetného
informačného systému je v rozsahu osobitných právnych predpisov.
2
4. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytovať sprostredkovateľovi
správne a aktuálne osobné údaje, pričom tým nie je dotknutá zodpovednosť dotknutých osôb za pravdivosť
poskytnutých osobných údajov.
Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní poučiť všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú
alebo môžu mať prístup k informačnému systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje odovzdané
prevádzkovateľom sprostredkovateľovi v súlade s týmto článkom zmluvy, o právach a povinnostiach
ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie.
2. Ak prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa až po získaní osobných údajov,
je povinný zabezpečiť oznámenie tejto skutočnosti dotknutým osobám pri prvom kontakte s nimi, najneskôr
však do troch mesiacov odo dňa poverenia sprostredkovateľa. To platí aj vtedy, ak spracúvanie osobných
údajov prevezme právny nástupca prevádzkovateľa v zmysle § 69 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ nemusí dotknutej osobe informáciu podľa prvej vety
tohto odseku oznamovať, ak sa v rovnakej lehote postupovalo podľa bodu 9 tohto článku zmluvy.
3. Sprostredkovateľ je oprávnený využiť osobné údaje v rozsahu špecifikovanom touto zmluvou len v súlade s
článkom III. bod 2 tejto zmluvy. Osobné údaje v rozsahu podľa článku III. bod 3 tejto zmluvy eviduje
sprostredkovateľ:
a) v manuálnej forme (písomnej podobe) počas trvania zmluvného vzťahu a počas doby nutnej na
archiváciu;. po skončení zmluvného vzťahu alebo po uplynutí doby určenej na archiváciu je povinný
sprostredkovateľ vrátiť celú túto evidenciu prevádzkovateľovi,
b) v elektronickej podobe počas trvania zmluvného vzťahu a počas doby nutnej na archiváciu; po skončení
zmluvného vzťahu alebo po uplynutí doby určenej na archiváciu je povinný sprostredkovateľ vrátiť túto
evidenciu prevádzkovateľovi na nosiči informácií a zlikvidovať predmetné osobné údaje nachádzajúce
sa v jeho aplikačnom a programovom vybavení.
4. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným
prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel príjme primerané technické, organizačné a personálne
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania formou bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi každý prípad podozrenia úniku,
straty, zničenia, zneužitia alebo iného nenáležitého nakladania s osobnými údajmi.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od sprostredkovateľa preukázanie vykonania všetkých
predpísaných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov podľa bodu 4 tohto článku zmluvy.
7. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a osobných údajoch
získaných od prevádzkovateľa podľa tejto zmluvy, ktoré bude spracúvať vo svojom informačnom systéme a
vo svojom aplikačnom a programovom vybavení. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení spracúvania,
resp. aj po skončení zmluvného vzťahu. O tejto povinnosti je sprostredkovateľ povinný poučiť aj svojich
zamestnancov, ostatné ním poverené osoby ako aj všetky osoby, ktoré sa z jeho vôle oboznámia s uvedenými
osobnými údajmi. Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch je sankcionovateľné
podľa ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov, ako aj ustanovenia § 374 zákona č. 300/2005 Z. z.
Trestného zákona v znení neskorších predpisov (trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi)
a ustanovenia § 247 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov (trestný čin
poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácii).
8. Sprostredkovateľ je povinný preukázať prevádzkovateľovi spôsobilosť na výkon zmluvne dohodnutých
činností.
9. Sprostredkovateľ je vždy povinný pri prvom kontakte s dotknutou osobou oznámiť, že spracúva jej osobné
údaje v mene prevádzkovateľa na vymedzený alebo ustanovený účel.
3
10. Prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ sa zaväzujú rešpektovať právo dotknutej osoby na informácie súvisiace
so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom systéme, pokiaľ si ho v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov písomne uplatní.
11. Sprostredkovateľ po skončení spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, najneskôr však pred
ukončením platnosti tejto zmluvy, bezodkladne odovzdá prevádzkovateľovi všetky osobné údaje a doklady
súvisiace s ich spracúvaním v informačnom systéme, ktoré mu boli poskytnuté prevádzkovateľom alebo
dotknutými osobami a to aj v prístupnej elektronickej forme, ak existuje. Ak to nie je možné, zabezpečí
sprostredkovateľ bezodkladnú likvidáciu osobných údajov.
12. Prevádzkovateľ po skončení spracúvania osobných údajov zabezpečí úschovu a ochranu osobných údajov
v súlade s platnou legislatívou.
Čl. V.
Zásady a podmienky spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sa dohodli na týchto zásadách a podmienkach spracúvania osobných
údajov:
1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľom v rozsahu a za
podmienok ustanovených v platných právnych predpisov a dojednaných v tejto zmluve.
2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich spracúvania, pričom má
povinnosť najmä:
a) spracúvať osobné údaje výlučne na vymedzené a určené účely,
b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú vymedzenému
a určenému účelu spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie,
c) spracúvať a využívať osobné údaje len na účely na ktoré boli zhromaždené,
d) spracúvať iba správne, úplne a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k vymedzenému
a určenému účelu spracúvania,
e) spracúvať osobné údaje vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej,
ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
f) zlikvidovať zákonným spôsobom tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil,
g) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.
3. Sprostredkovateľ je oprávnený pre účely plnenia tejto zmluvy vykonávať len tie spracovateľské operácie s osobnými údajmi, ktoré sú
nevyhnutné pre splnenie účelu spracúvania osobných údajov v zmysle osobitných predpisov.
Čl. VI.
Právny základ spracúvania osobných údajov
1. Právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je najmä zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
4
Čl. VII.
Subdodávatelia
1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúcej písomnej dohody s prevádzkovateľom nezadá žiadnu
zo spracovateľských operácií, ktoré vykonáva v mene prevádzkovateľa podľa tejto zmluvy, na spracovanie
tretím osobám ako subdodávateľom.
2. V prípade, ak sprostredkovateľ so súhlasom prevádzkovateľa podľa bodu 1 tohto článku zmluvy zadáva
zákazky na spracúvanie osobných údajov subdodávateľom, môže to uskutočniť len na základe písomnej
dohody so subdodávateľom, ktorá subdodávateľovi uloží rovnaké záväzky, aké má sprostredkovateľ podľa
tejto zmluvy.
3. Subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť sprostredkovateľa.
V prípade, ak subdodávateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, je
sprostredkovateľ naďalej v plnej miere zodpovedný voči prevádzkovateľovi za plnenie povinností
subdodávateľa podľa tejto Zmluvy.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Táto zmluva je platná počas doby trvania platnosti zmluvy.
2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe tejto zmluvy odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti. Tento deň sa zároveň považuje za deň, kedy sprostredkovateľ môže osobné údaje dotknutých osôb
spracúvať v mene prevádzkovateľa.
3. Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, alebo sa stane neskôr neplatným, nemá to vplyv na
platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné,
alebo sa stane neskôr neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením,
ktoré najviac zodpovedá pôvodnej vôli zmluvných strán a účelu podľa tejto zmluvy.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len po vzájomnej dohode formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa právneho
poriadku Slovenskej republiky, najmä príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a zákona o ochrane osobných údajov.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez nátlaku a že ich zmluvná voľnosť
nie je obmedzená a že táto zmluva nebola uzatvorená za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si ju riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak jej súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden
výtlačok.
V Považskej Bystrici dňa 01.07.2024
Darina Kameniarová – Dada